BMW i3S

BMW i3S: The Healing Power of Nature by “Matunart Designs”

BMW i3s คันนี้ คือ 1 ในผลงานจากโปรเจกต์ BMW UNBOUND WORLD OF ART SERIES ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างศิลปินที่มีชื่อเสียง 9 ท่าน 9 แบบผลงาน ที่แสดงความเป็นตัวตนในฉบับที่เป็นของตัวเอง ให้ไปอยู่บนรถ…